Drėvinė bitininkystė

Žmogų visada žavėjo bičių darbštumas, organizuotumas, primenantis žmogaus gyvenimą.Todėl bitės visais laikais labai gerbtos, laikytos šventomis. Yra likę tokių pasakymų kaip ,,Bitės yra šventi vabalėliai, nes daro vašką bažnyčių žvakėms, o be žvakės ir danguj tamsu.

Drėvinė bitininkystė

Dreviinė bitininkystė – archajinė bitininkavimo tradicija ir vienas seniausių girios verslų, ilgiausiai išsilaikiusių Varėnos krašte, šilinių dzūkų kaimuose.

Manoma, kad šìbitininkystės rūšis atsirado dar prieš mūsų erą.

Lietuvoje amatas klestėjo XVI amžiuje, õ XIX a. antrojè pùsėje juõ užsìimta tìk miškìngame Piẽtryčių Lietuvõs regionè, kur̃ dár nebùvo taĩp spar̃čiai kertamì miškaĩ.

Šiañdien Dzūkìjos nacionãliniame párke, Musteĩkos káime, netolì Čepkẽlių raĩsto, púoselėjama ìš krãšto drẽvininkų périmta nỹkstanti bitininkãvimo tradìcija.

Atkùrtas vìsas šiõ ãmato cìklas nuõ drevė̃s įrengìmo ikì medaũs kopinė́jimo. Įrengtosè drevėsè bitininkáujama tradìciniais bū̃dais beĩ į́rankiais, prisitáikant priẽ bìčių biològinio cìklo.
Laukite pilnos vertybės pristatymo!